Verhaaltaal.nl

Ga naar de inhoud

Voor wie is de site Verhaaltaal.nl gemaakt?  


De site is gemaakt voor iedereen die met kinderen te maken heeft en geïnteresseerd is in vertellen en de verhalen die daarbij horen. Het Nederlandse taalgebied staat daarbij voorop, maar ook het Engels/Amerikaans wordt in een aantal voorbeelden meegenomen. Ik ga zoveel mogelijk uit van gratis sites omdat ik vind dat taal voor iedereen vrij toegankelijk moet zijn.

Onze Vlaamse buren wil ik  er alvast op wijzen dat het in Nederland al een poosje mode is om voor doodgewone begrippen vervangende Engelse termen te gebruiken. Een misdaadbestrijder is in Nederland een crimefighter: met zo'n krachtige Rambo in ons midden kan er vast wel bezuinigd worden op het aantal agenten op straat, te beginnen bij plattelandsgemeenten. Alles met 'street' of 'lab' is op cultureel gebied ook een serieuze zaak in Nederland. Als u uw schaterlach of ergernis hierover kunt bedwingen kan deze site ook voor u bruikbaar zijn.


WAT KUNT U BIJ DE TABBLADEN VINDEN? - INHOUDSOPGAVE


Naast inhoudelijke tips vindt u veel doorverwijzingen naar belangrijke sites of startpagina's. Op de vele logo's kunt u doorklikken om op de desbetreffende internetpagina's terecht te komen. In veel gevallen kunt u ook doorklikken op afbeeldingen.

Bovenaan de pagina's vindt u tabbladen waarop u direct bij de hoofdonderwerpen terecht komt.

(Voor)lezen voor kinderen

Voorlezen

 • Voorlezen: waar komt het vandaan en waar gaat het naar toe?
 • Het nut van voorlezen: maatschappelijk en persoonlijk
 • Voorleestips
 • Vaders lezen voor: over de bemoeienis van vaders bij het (voor)lezen
 • De methode van interactief voorlezen
 • Kinderen laten voorlezen
 • Voorlezen met speciale apps
 • Toneel- en theaterlezen (vormen van samenlezen)
 • Therapeutisch voorlezen met dieren (Therapydog for reading)
 • Luisterboeken
 • Voorleesanimaties van Kindertube.nl


Voorlezen aan groepen

 • Groepsvoorlezen voor peuters en kleuters
 • Kamishibai-theater (vertelkastje)
 • Voorlezen voor oudere kinderen: praktische tips
 • Wat ga je voorlezen en met welke achterliggende bedoeling?
 • Met kinderen praten over boeken. Hierbij sterk de nadruk op de technieken van Aidan Chambers

 • Makkelijk Lezen Plein
 • Openbare bibliotheek
 • Luisterboeken
 • Dyslexie lettertypes
 • Leesproblemen en meertaligheid
 • Yoleo: online leesgame
 • Organisaties voor leesaanpassingen (dyslexie, slechtziend, slechthorenden): Stichting Dedicon; Vereniging Onbeperkt Lezen; Bibliotheekservice Passend Lezen
 • Belangrijke sites over dyslexie

 • Links naar de websites van de belangrijkste kinderboekenprijzen van Nederland en Vlaanderen, ongeveer qua leeftijdsopbouw van de doelgroep: Babyboek van het Jaar; Kiddo Leespluim van de Maand; Prentenboek van het Jaar; Griffels; Kinderjuryprijzen; Boekenleeuw en Boekenpauw; de Jonge Jury; Gouden Lijsten; Dioraphte Literatourprijs

 • Nationale Voorleesdagen; Kindertube.nl; Bereslim; SchoolTV; De Voorleeshoek; zelf prentenboeken maken met Storybird

 • Britse en Amerikaanse sites met Engelse digitale prentenboeken
 • Worldstories: meertalige volksverhalen
 • Engelse les

 • Wat is augmented reality?
 • QR-code; Lay(ar)
 • Kinderboeken met toegevoegde werkelijkheid
 • Boeken met geur en andere experimenten

 • Een selectie informatieve jeugdtijdschriften met doorklikmogelijkheden voor het bekijken van proefnummers en het bezoeken van sites van de tijdschriften

 • Wat is er toch met het lezen aan de hand? Een korte schets over de ontwikkeling van het lezen in Nederland
 • Stichting Lezen: wetenschappelijk onderzoek over leesgedrag en ondersteuning van literatuureducatie; De Nationale Voorleeswedstrijd (voor groep 7 en 8)
 • Kunst van Lezen: Boekstart (voorlezen met baby's); Bibliotheek op School; Entoen.nu - De cultuurhistorische canon van Nederland (zeer uitgebreide geschiedenissite)
 • Openbare Bibliotheek: nieuwe ontwikkelingen: Bibliotheek.nl; digitaal lenen en luisteren; info over lees-apps.
 • CPNB: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek: Nationale Voorleesdagen; Kinderjury; Jonge Jury; Kinderboekenweek
 • De Voorleesexpress: vrijwilligers gaan voorlezen in taalarme gezinnenVertellen

Wat is vertellen?

 • Het verschil tussen vertellen, voorlezen, reciteren en toneelspelen
 • Dans en muziek: broer en zus van de vertelkunst
 • Vertellers aan het woord


Vertelorganisaties en verteltheorie

 • Stichting Vertellen met oa. Wereldverteldag
 • Het Verteltheater voor boekingen van vertelvoorstellingen
 • Videoverslagen van International Storytelling Conference met mooie verhalen en beschouwingen over vertelkunst
 • Joseph Campbell met uitleg over de psychologische kracht van mythen
 • Tomáš Sedláček met het verhaal van onze tijd: het geloofsverhaal van de vrije marktwerking

Vertellen voor kinderen

 • Verhalen vertellen is een feestje: praktische tips voor de uitvoering
 • Gebruik van het digibord met voorbeelden
 • Kampvuurvertellingen. Tips voor de uitvoering en internetlinks naar geschikte verhalen

Videovoorbeelden vertellers  
 • Nederlandse- en Engelstalige vertellers aan de slag
 • Verteltraditie rondom carnaval: tonpraten


Volksverhalen, sprookjes, fabels, sagen

 • Begripsbepaling
 • Linkerkolom: verwijzingen naar kinderboeken met verzamelde volksverhalen
 • Rechterkolom: volksverhalen op het internet: Engels- en Nederlandstalig. Hier word je veelal doorverwezen naar de teksten zelf

Mythen en godenverhalen
 • Begripsbepaling
 • Linkerkolom: verwijzingen naar kinderboeken met verzamelde mythen en godenverhalen
 • Rechterkolom: mythen en godenverhalen op het internet: Engels- en Nederlandstalig. Hier word je veelal doorverwezen naar de teksten zelf

Religieuze- en wijsheidsverhalen
 • Verhalen uit de grote wereldgodsdiensten
 • Verhalen over normen en waarden
 • Legenden (volksverhalen met een religieuze achtergrond)
 • Wijsheidsverhalen (met name boeddhisme of zen)

Moderne volksverhalen
 • Broodjeaapverhalen
 • Urban legends, oa. catfishverhalen
 • Verhalen van vluchtelingen
 • Feit of fabel?
 • Anekdotes
 • Spreuken, citaten en wijsheden


Moppen vertellen

 • Voorbeelden van verschillende soorten kindermoppen
 • Tips om met moppen te werken

Boven: Jan Verbart vertelt een verhaal voor kleuters.

Handige vertel- en taallinks

Korte doorverwijzingen of startpagina's op het gebied van taal of wat daar verwant aan is

 • Verteltechniek
 • Vertellen met kinderen
 • Verhalen om te vertellen
 • Lezen en leesproblemen
 • Kinderboekenprijzen
 • Poëzie

 • Over literatuur
 • Over laaggeletterdheid bij ouders
 • Spelling en woordenboeken
 • Cultuur
 • Nederlandse geschiedenis
 • Breda
 • Kinderen zoeken op het internet
 • Mediawijsheid
 • Robots en drones
 • Zoekmachines voor kinderen
 • Over spreekbeurten, wetenschap en werkstukken
 • Televisieseries, apps, games en andere media voor kinderen
 • Digibord
 • Verschillende stromingen in de opvoeding
 • Verschillen tussen jongens en meisjes qua taalontwikkeling

VERANTWOORDING VAN BRONNEN  


Ik ben uitgegaan van algemene stelregels voor het publiceren/embedden van inhoud op een website:

Hier een artikel over het embedden van foto's en video. In de meeste gevallen gebruik ik foto's en/of knipafbeeldingen om snel naar de bijbehorende websites door te linken.
Hier een artikel over het plaatsen van logo's. Logo's mogen, als de bespreking aangetoond kan worden. In mijn sites worden de logo's gebruikt om snel naar de bijbehorende websites door kunnen klikken.
Daarnaast heb ik, bij twijfel, een aantal rechthebbenden vooraf gemaild en om toestemming gevraagd.

GRATIS SITES  


Ik heb zoveel mogelijk gratis sites voor u uitgezocht. Ik vind dat we in ons rijke land al genoeg financiële drempels hebben voor grote groepen mensen met een klein inkomen. De groei van het aantal miljonairs en zelfs miljardairs in Nederland behoeft geen extra stimulering. Ik gun alle ouders het beste voor hun kinderen, maar zie ook dat de kansen nogal ongelijk verdeeld zijn. Het is aan een democratie om daar een zo goed mogelijke balans in te vinden.

Wereldwijd is de ongelijke verdeling tussen arm en rijk een enorm probleem. De vrije-markt economie heeft voor grote winnaars heel veel verliezers nodig.

Verder heb ik geen commerciële gewin bij sites of uitgevers waar ik naar verwijs: ik blijf graag onafhankelijk. Heb ik dan geen voordelen aan mijn site? Jawel: ik zou graag zien dat het vertellen weer meer gangbaar wordt: het is een buitengewoon feestelijke taalbeleving die hoofd en hart met elkaar verbindt. Daarnaast bieden verhalen een grote rijkdom aan visies en bespiegelingen over het menselijk leven. Het zal er in deze eeuw, nog meer dan in andere tijden, er op aan komen om soepel en sociaal met andere standpunten om te kunnen gaan. Het zijn de verhalen die een enorm potentieel bieden om zich met hart en ziel in andere culturen te kunnen verplaatsen.


Nauw verwant met vertellen is het (voor)lezen voor kinderen. Kinderen die moeite hebben met lezen of weinig voorgelezen worden, zullen van de rijkdom aan verhalen maar weinig meekrijgen. Dus ook over lezen kunt u als ouder wat basistips krijgen. Natuurlijk is naar verhalen luisteren ook een belangrijk onderdeel voor kinderen: de hedendaagse techniek biedt daartoe volop mogelijkheden.


Een behoorlijk gedeelte van mijn site is gewijd aan klassieke vertelverhalen: volksverhalen in allerlei vormen, oud en modern. Ik verwacht deze eeuw de opkomst van een heel ander soort volksverhalen: verhalen rondom techniek en wetenschap. De snelheid waarmee de techniek zich ontwikkelt is verbazingwekkend en ethisch confronterend op veel onderdelen van de samenleving, en daarmee kan het een grote bron van vernieuwende verhalen vormen. Het internet vormt daarmee een onmisbare bron: vandaar dat u ook veel sites over wetenschap zult tegenkomen.


De onmiskenbare vernietigende uitwerking van armoede en slechte welvaartsverdeling heeft enorme gevolgen op gebied van scholing, IQ en gezondheid. De laatste jaren zijn er nogal wat vooraanstaande economen die zich daar grote zorgen over maken. Ik neem er hier een paar voor opvallende figuren uit: de economen Thomas Piketty en Sendhil Mullainathan en de psycholoog Eldar Shafir.

"Armoede is de oorzaak van falen."  

Citaat uit: Schaarste / Sendhill Mullainathan & Eldar Shafir     
Uitgever: De Bezige Bij - Amsterdam

Hier meer over Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir      

"Op lange termijn is de enige echte kracht die tot grotere gelijkheid leidt de verspreiding van kennis en vaardigheden."  

Citaat uit: Kapitaal in de 21ste eeuw / Thomas Piketty     
Uitgever: De Bezige Bij - Amsterdam

Hier meer over Thomas Piketty      


Vaders en mannen in de opvoeding

Als vader vind ik het jammer dat mannen steeds meer verdwijnen in beroepen en organisaties die met opvoeding van kinderen te maken hebben, zowel op professionele basis als bij vrijwilligers. Over de oorzaken en gevolgen van die ontwikkeling zijn heel uiteenlopende standpunten te vinden, maar zelf ben ik van mening dat het voor de meeste beroepen en organisaties gezond en goed is om een mix van mannen en vrouwen te hebben. De verschillende manieren van denken en handelen maken bijna iedere organisatie rijker.

Ik zou graag wetenschappelijk onderzoek zien naar oorzaken en gevolgen van het verdwijnen van mannen in veel sociale beroepen en organisaties, en welke praktische maatregelen er te nemen zijn om dat tij te keren. En dan heb ik het dus niet over een onbenullig standpuntje van een politieke partij om wat stemmen te trekken of een extra (gelikt) reclamefilmpje om meer jongens naar een of andere opleiding te krijgen.

Wat zijn volgens mij de vragen die gesteld zouden moeten worden:


 • Waarom kiezen mannen sociale of opvoedkundige beroepen?
 • Waarom vermijden mannen sociale of opvoedkundige beroepen?
 • Waarom vertrekken mannen uit sociale of opvoedkundige beroepen? Binnen welke tijdsmarge?
 • Wat zijn de vaardigheden die de eerste jaren beslissend zijn om het beroep te blijven uitoefenen?
 • Komt de voorlichting van opleidingen inhoudelijk overeen met de inhoud van het beroep?
 • Wat maakt dat mannen succes hebben in hun beroep?
 • Zijn mannen in Nederland wel geëmancipeerd? Zijn vrouwen in Nederland wel geëmancipeerd?  
 • Willen mannen een baan, of willen ze werk? Hoe zit het met de kwaliteit van de aangeboden contracten?

Maar ja, wie kan zo'n groot, ingewikkeld onderzoek uitvoeren op een eerlijke manier?  Wie durft uitkomsten te presenteren die  monumentale opvattingen van politieke partijen en ministeries op de tocht kunnen zetten? En welke 'onafhankelijke' geldschieter financiert zo'n onderzoek?...

Voor een nieuwsgierige onderzoeker zouden hier toch een paar mooie cases tussen kunnen zitten!


OVER JAN VERBART  

Jan Verbart woont en werkt in Breda. Hij is afkomstig uit een groot Zeeuws gezin. Vertellen was een gewone activiteit in het grote gezin en het is bij hem een hobby gebleven. Hij is gespecialiseerd in het vertellen voor kinderen. Daarnaast is hij vooral geïnteresseerd in voetbal, wielrennen, reizen, muziek, video, en alles wat met vissen en vogels te maken heeft. Oh ja... hij is een veelvraat op het gebied van lezen.

Als achtergrond heeft hij de Pedagogische Academie en de Bibliotheekacademie (specialisatie jeugd) doorlopen en is bovendien werkzaam geweest in veel verschillende beroepen.

Terug naar de inhoud